Ανάπτυξη & Συμβουλευτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Έχει αποδειχτεί ότι η προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μιας εταιρείας αποτελεί κλειδί για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εταιρεία που ενδιαφέρεται και επενδύει στους ανθρώπους της, βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες παραγωγικότητας και δημιουργεί σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προσφέροντας στα στελέχη της ένα εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αποδώσουν το maximum των δυνατοτήτων τους, μεγιστοποιώντας τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας.

Ανάπτυξη Διαπροσωπικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη Διαπροσωπικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων

Για την ανάγκη ανάπτυξης διαπροσωπικών ή ηγετικών δεξιοτήτων (soft skills, leadership skills) σχεδιάζω μαζί σας την κατάλληλη εκπαιδευτική λύση. Η λύση προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της δικής σας ομάδας και υλοποιείται με βιωματικό τρόπο, ακολουθώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα, ώστε να γίνεται κτήμα των συμμετεχόντων και να εφαρμόζεται άμεσα στο χώρο εργασίας, αλλάζοντας τις στάσεις και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων με μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι δράσεις που σχεδιάζονται λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους των ανθρώπων και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ομάδας.

Χαρακτηριστικές εκπαιδευτικές ενότητες είναι η συνεργασία, η ομαδικότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση τους άγχους και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, οι διοικητικές ικανότητες, η διαχείριση των συγκρούσεων.

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών λύσεων

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών λύσεων

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ενός οργανισμού ή μίας μονάδας εργαζομένων αναλύονται με συγκεκριμένη μεθοδολογία, ώστε η εκπαίδευση που θα προσφερθεί να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν, π.χ. εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών, συχνές αλλαγές, πιθανό στρες, συνεργασία μέσα στην ομάδα ή στα έργα που αναλαμβάνουν.

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Εφόσον πρόκειται για τεχνικά ή εξειδικευμένα θέματα, αναζητείται ο κατάλληλος φορέας και ο σχεδιασμός γίνεται σε συνεργασία μαζί του. Ο φορέας αυτός, μετά την έγκριση του προγράμματος από την εταιρεία, αναλαμβάνει την εκτέλεση του προγράμματος με την παρακολούθηση και εποπτεία μου, ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού στόχου.

Πολιτικές & Διαδικασίες

Πολιτικές & Διαδικασίες

Σε κάθε οργανισμό οι πολιτικές και οι διαδικασίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μέσα και ανάμεσα στους τομείς εργασίας. Αποτελούν ένα «μπούσουλα» για τους εργαζόμενους, όταν εντάσσονται για πρώτη φορά στο δυναμικό της εταιρείας ή μιας συγκεκριμένης ομάδας, σε καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος δράσης. Επίσης είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις γρήγορων, αλλεπάλληλων και διατομεακών αποφάσεων ή και σε καταστάσεις κρίσης.

Πολλές φορές οι διαδικασίες καθορίζονται από τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Συνήθως καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ τμημάτων, το επίπεδο λήψης αποφάσεων και τις διεργασίες που πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένα βήματα.

Οι διαδικασίες συνοδεύονται από τις εταιρικές πολιτικές που τις καθορίζουν. Σε συνεργασία με την εταιρεία-πελάτη, γράφουμε (ή ξαναγράφουμε) τις διαδικασίες με κατανοητό τρόπο για τους εργαζομένους, σε αρμονία με την κουλτούρα της επιχείρησης και τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Με απλό και ουσιαστικό τρόπο, μέσω των διαδικασιών, συνδέουμε τα τμήματα που χρειάζεται να συνεργαστούν μεταξύ τους, παίρνουμε τις απόψεις τους, και με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης, τις απεικονίζουμε στις διαδικασίες, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολυνθούν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Παραδείγματα πολιτικών και διαδικασιών σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κώδικας συμπεριφοράς, η πολιτική και η διαδικασία προσλήψεων, η διακράτηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών επιδόσεων (ταλέντα), η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, η διαδικασία εκπαίδευσης, η προστασία από αθέμιτες συμπεριφορές, η πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας, κ.ά.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.